Zobacz nasze AukcjeNajczęściej kupowane

Producenci

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W FIRMIE ALTRA SP.J.

Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88), chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem będziemy zawierać na podstawie kodeksu cywilnego, wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie takiej umowy nie jest możliwe.

Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych jest ALTRA M.Jamrozik, K.Kościuk, J.Urbańczyk Sp.J. z siedzibą w Katowicach 40-176, ul. Ludwika 35, tel.: 32/203-71-00/80, e-mail: altra@altra.info.pl

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Wymagane dane niezbędne do realizacji umowy: imię i nazwisko lub nazwa firmy, siedziba, oraz nr NIP.

Podanie dodatkowych danych, jak adresu e-mail i numeru telefonu, jest dobrowolne i służyć będzie celom związanym z bezpośrednim kontaktem w sprawie związanej z procesem zawarcia i realizacji umowy.

Dane osobowe będą wykorzystywane w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy, oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy).

Dane przetwarzane będą w formie tradycyjnej – papierowej i elektronicznej.

Administrator oświadcza, że podjął skuteczne środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją.

Dane nie będą profilowane, nie będą przekazywane innym krajom spoza Unii Europejskiej i instytucjom do tego niepowołanym. ALTRA Sp.J. zobowiązuje się do zachowania zasad tajemnicy i poufności.

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w przepisach prawa do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży. Dane Państwa będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym określonych w przepisach prawa do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

Dane przetwarzane będą do realizacji umowy przez wspólników oraz osoby zatrudnione w ALTRA Sp.J. na podstawie wewnątrzfirmowej polityki bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych.

Podane dane przetwarzane będą przez podmioty, z którymi Administrator ma zawarte umowy lub realizuje za ich pośrednictwem dostawy materiałów lub wymianę korespondencji, a w szczególności:
a) przewoźnicy realizujący usługi transportowe
b) poczta polska oraz inne podmioty realizujące usługi pocztowe
c) w przypadku dostawy bezpośredniej – producent lub jego przedstawiciel

Podmiot powyższy uzyskuje dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy.

ALTRA Sp.J. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza, prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania i aktualizacji.

ALTRA Sp.J. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza, prawo do ich usunięcia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Powyższe prawa mogą Państwo zrealizować kontaktując się z Administratorem danych poprzez e-mail: rodo@altra.info.pl

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Niniejsze pismo nie zmienia warunków współpracy pomiędzy naszymi firmami i ma charakter czysto informacyjny.